HOME SITEMAPFAVORITEENGLISH
Busan-Starting Point Incheon-Staring Point Ul-San-Starting Point Eu-Wong Starting Point Masan-Starting Point Kwang-Yang-Starting Point Container One-Way Rate Additional Clauses
[Round-way Rate]
All Containers’ Land Transportation Rate (Calling this “Rate”) is applied round-way rates. But, in the Second Clause only, one-way rate is applied
A. Busan-Starting Point (Unit : Won)
Classification
Destination
40FT 20FT COMBINE Classification
Destination
40FT 20FT COMBINE
울 산 시 235,000 212,000 254,000 옥 천 군 548,000 493,000 592,000
창 원 시 223,000 201,000 241,000 보 은 군 580,000 522,000 626,000
마 산 시 221,000 199,000 239,000 보 령 시 738,000 664,000 797,000
함 안 군 223,000 201,000 241,000 태 안 군 744,000 670,000 804,000
진 주 시 316,000 284,000 341,000 청 원 군 603,000 543,000 651,000
하 동 군 375,000 338,000 405,000 청 주 시 580,000 522,000 626,000
고 성 군 338,000 304,000 365,000 진 천 군 603,000 543,000 651,000
사 천 시 333,000 300,000 360,000 음 성 군 603,000 543,000 651,000
통 영 시 338,000 304,000 365,000 충 주 시 626,000 563,000 676,000
거 제 시 419,000 377,000 453,000 제 천 시 849,000 764,000 917,000
의 령 군 314,000 283,000 339,000 단 양 군 856,000 770,000 924,000
거 창 군 437,000 393,000 472,000 괴 산 군 603,000 543,000 651,000
함 양 군 471,000 424,000 509,000 대전광역시 548,000 493,000 592,000
산 청 군 405,000 365,000 437,000 금 산 군 585,000 527,000 632,000
창 령 군 336,000 302,000 363,000 논 산 군 585,000 527,000 632,000
합 천 군 405,000 365,000 437,000 연 기 군 580,000 522,000 626,000
밀 양 시 241,000 217,000 260,000 공 주 시 585,000 527,000 632,000
진 해 시 209,000 188,000 226,000 부 여 군 585,000 527,000 632,000
김 해 시 143,000 129,000 154,000 서 천 군 694,000 100%,000 750,000
부산광역시
(기장군)
143,000 129,000 154,000 천 안 시 597,000 537,000 645,000
청 양 군 727,000 654,000 785,000
경 주 시 279,000 251,000 301,000 아 산 시 616,000 554,000 665,000
영 천 시 336,000 302,000 363,000 예 산 군 639,000 575,000 690,000
경 산 시 367,000 330,000 396,000 당 진 군 744,000 670,000 804,000
대구광역시 393,000 354,000 424,000 홍 성 군 727,000 654,000 785,000
대구광역시
(달성군)
395,000 356,000 427,000 서 산 시 744,000 670,000 804,000
청 도 군 395,000 356,000 427,000
고 령 군 441,000 397,000 476,000 안 성 군 857,000 771,000 926,000
칠 곡 군 460,000 414,000 497,000 평 택 시 857,000 771,000 926,000
구 미 시 447,000 402,000 483,000 오 산 시 857,000 771,000 926,000
김 천 시 496,000 446,000 536,000 수 원 시 857,000 771,000 926,000
포 항 시 347,000 312,000 375,000 용 인 군 680,000 612,000 734,000
영 덕 군 454,000 409,000 490,000 화 성 군 857,000 771,000 926,000
울 진 군 594,000 535,000 642,000 군 포 시 863,000 777,000 932,000
군 위 군 457,000 411,000 494,000 의 왕 시 857,000 771,000 926,000
의 성 군 481,000 433,000 519,000 안 산 시 863,000 777,000 932,000
안 동 시 486,000 437,000 525,000 시 흥 시 863,000 777,000 932,000
영 주 시 521,000 469,000 563,000 안 양 시 863,000 777,000 932,000
봉 화 군 521,000 469,000 563,000 광 명 시 863,000 777,000 932,000
상 주 시 524,000 472,000 566,000 인천광역시 898,000 808,000 970,000
문 경 시 524,000 472,000 566,000 부 천 시 898,000 808,000 970,000
예 천 군 521,000 469,000 563,000 성 남 시 863,000 777,000 932,000
성 주 군 460,000 414,000 497,000 서 울 1 863,000 777,000 932,000
청 송 군 447,000 402,000 483,000 서 울 2 863,000 777,000 932,000
광 양 시 422,000 380,000 456,000 서 울 3 863,000 777,000 932,000
순 천 시 422,000 380,000 456,000 서 울 4 863,000 777,000 932,000
여 천 군 464,000 418,000 501,000 하 남 시 877,000 789,000 947,000
여 천 시 464,000 418,000 501,000 구 리 시 897,000 807,000 969,000
여 수 시 464,000 418,000 501,000 남양주시 897,000 807,000 969,000
고 흥 군 550,000 495,000 594,000 이 천 군 680,000 612,000 734,000
곡 성 군 100%,000 479,000 575,000 광 주 군 891,000 802,000 962,000
담 양 군 537,000 483,000 580,000 여 주 군 692,000 623,000 747,000
광주광역시 537,000 483,000 580,000 의정부시 898,000 808,000 970,000
화 순 군 539,000 485,000 582,000 양 주 군 928,000 835,000 1,002,000
나 주 시 581,000 523,000 627,000 동두천시 920,000 828,000 994,000
무 안 군 592,000 533,000 639,000 포 천 군 938,000 844,000 1,013,000
함 평 군 605,000 545,000 653,000 가 평 군 1,004,000 904,000 1,084,000
목 포 시 592,000 533,000 639,000 김 포 군 898,000 808,000 970,000
보 성 군 547,000 492,000 591,000 고 양 시 898,000 808,000 970,000
영 암 군 592,000 533,000 639,000 파 주 군 935,000 842,000 1,010,000
장 흥 군 554,000 499,000 598,000 과 천 시 863,000 777,000 932,000
강 진 군 587,000 528,000 634,000 양 평 군 891,000 802,000 962,000
해 남 군 602,000 542,000 650,000 인천광역시
(강화군)
963,000 867,000 1,040,000
완 도 군 664,000 598,000 717,000
진 도 군 693,000 624,000 748,000 연 천 군 957,000 861,000 1,034,000
장 성 군 581,000 523,000 627,000 원 주 시 720,000 648,000 778,000
영 광 군 611,000 550,000 660,000 횡 성 군 769,000 692,000 831,000
구 례 군 502,000 452,000 542,000 태 백 시 643,000 579,000 694,000
정 읍 시 580,000 522,000 626,000 삼 척 시 641,000 577,000 692,000
부 안 군 584,000 526,000 631,000 동 해 시 694,000 100%,000 750,000
고 창 군 636,000 572,000 687,000 강 릉 시 856,000 770,000 924,000
김 제 시 611,000 550,000 660,000 양 양 군 885,000 797,000 956,000
전 주 시 611,000 550,000 660,000 속 초 시 956,000 860,000 1,032,000
순 창 군 524,000 472,000 566,000 고 성 군 956,000 860,000 1,032,000
임 실 군 533,000 480,000 576,000 춘 천 시 1,004,000 904,000 1,084,000
완 주 군 626,000 563,000 676,000 철 원 군 971,000 874,000 1,049,000
익 산 시 100%,000 558,000 670,000 평 창 군 971,000 874,000 1,049,000
군 산 시 626,000 563,000 676,000 영 월 군 971,000 874,000 1,049,000
영 동 군 548,000 493,000 592,000 시 내 126,000 113,000 136
- Seoul “1” Region : 은평구, 마포구, 종로구, 중구, 용산구, 서대문구
- Seoul “2” Region : 노원구, 도봉구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구
- Seoul “3” Region : 강서구, 양천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 구로구, 금천구
- Seoul “4” Region : 강남구, 서초구, 송파구, 강동구
CARGOROWORLD CO., LTD.  ㅣ  Corporate Registration Number: 201-81-28099  ㅣ  President(CEO): Kwon-Ho Cho ㅣ  E-MAIL : cargoro1@cargoro.com
Addresss: #405, 62-9, TAEPYUNGRO-1GA, CHUNG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA  |  TEL: +82-2-722-0397  ㅣ  FAX: +82-2-722-0398
Copyright (c) 2012 CARGORO.COM All rights reserved.